Samenvattend verslag ALV 2017

zondag 15 oktober 2017
  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Samenvattend verslag van de Algemene Ledenvergadering Woensdag 11 oktober 2017

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hans ter Voorde, al 44 jaar lid van FC Meppel, nu in de functie van voorzitter, heeft er geen spijt van dat hij een jaar geleden de functie van voorzitter heeft aanvaard.

FC Meppel is een fantastische club. Een club met veel vrijwilligers en gezelligheid, een club waar plezier en prestatie samenkomen, maar waar ook geldt  “afspraak is afspraak”, zonder de flexibiliteit te willen verliezen. Dit maakt ons als club sterk, dit maakt ons FC Meppel.

Het is mooi te zien hoeveel beleidsdoelstellingen het afgelopen jaar zijn verwezenlijkt. Echter wel met een kanttekening. Misschien klinkt het ouderwets, maar als FC Meppel zijnde hechten wij aan respect. Wat we de laatste tijd steeds vaker opmerken:

  • Het grof aanspreken van vrijwilligers;
  • Het grof aanspreken of bejegenen van (onze eigen) scheidsrechters, terwijl deze groep zo schaars is;
  • Het gebruik van het clubhuis, kleedkamers en velden, zoals je thuis ook niet zou doen;

Belangrijk dat we elkaar blijven aanspreken dat we dit gedrag niet wenselijk vinden.

De notulen van de ALV uit 2016 en het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen seizoen worden door de leden goedgekeurd.

Het financieel jaarverslag wordt tijdens de ALV door Albert Jan Luth toegelicht. Het afgelopen jaar hebben we, weliswaar minimaal, een positief resultaat gedraaid. We hebben echter wel een negatief resultaat ten opzichte van de goedgekeurde begroting. Dit wordt veroorzaakt door minder kantineomzet o.a. door een slechte winter en minder activiteiten in het clubhuis, hogere personeelskosten, meer kosten gemeente (m.n. huur). Aan de andere kant staat wel meer contributie, minder inkopen, minder kosten teams, minder kosten algemeen gebruik en minder algemene kosten.

Nadat de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd door de leden.

De kascommissie is van mening dat de administratie keurig wordt gevoerd doordat alle boekingen te controleren zijn. Zij zijn dan ook van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 30 juni 2017 en het resultaat van het boekjaar 2016-2017 en stelt de vergadering dan ook voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

De kascommissie voor het komend seizoen zal bestaan uit Johan de Kuijper, Arjan Boerhof en als reserve wordt Peter Faber toegevoegd.

De begroting voor het huidige seizoen wordt vastgesteld.

Beelden zeggen meer dan woorden. D.m.v. een filmpje laat Hendrik Bosma zien het vele werk dat  de laatste maanden door de vele vrijwilligers is verzet. Met als resultaat een prachtig clubhuis, mede mogelijk gemaakt door de vele sponsoren.

Patricia Klooster van Top Interieurs en Joël Vegter van Vegter’s Houtwerk hebben een plan gemaakt en zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de modernisering. Zij worden tijdens de ALV in het bijzonder bedankt. Daarnaast zullen alle vrijwilligers die hierbij betrokken zijn geweest worden uitgenodigd voor een gezellige avond om zo onze dankbaarheid uit te spreken voor alle werk wat ze verzet hebben.

We zijn met de kosten ruim onder het gestelde budget gebleven. Dit is mogelijk geweest door geweldige sponsoren en vrijwilligers!!!!!

Het bestuur heeft gemeend de contributie van 7 tegen 7 leden tegen het licht te houden. Bij het stemmen om de contributie 7 tegen 7 te verhogen naar € 100 is een ruime meerderheid van de stemmen voor. Deze verhoging wordt dan ook doorgevoerd.

Hendrik Bosma verlaat na een periode van 3 jaar het bestuur. Hendrik heeft In deze 3 jaar de functie bekleed van Bestuurslid Accomodatiezaken, een brede en veel omvattende functie. Hendrik heel veel werk verzet in- en rondom het clubhuis. Dan moet je ook denken aan clubhuiscommissie, klussenploeg en onderhoud clubhuis. Hendrik zal vooral gemist worden om zijn tomeloze inzet en energie.

Ook Tim Wolting treedt af. Tim zit sinds 2005 in het bestuur en wordt namens de andere bestuursleden vooral gewaardeerd om zijn bijzondere gave “hij weet echt alles”. Deze bestuursfunctie zal niet opnieuw worden ingevuld. De taken zijn onder de andere bestuursleden onderverdeeld en zal ook worden gecommuniceerd via de coördinatoren.

Naast Hendrik en Tim gaat ook Adriaan de Jonge het bestuur verlaten. Adriaan heeft sinds 2006 zitting in het bestuur als bestuurslid Technische Zaken. Een veelomvattende functie die steeds verder is uitgebreid.

De drie heren worden bedankt met een bos bloemen en het welbekende horloge.

Frans Schrotenboer wordt voorgesteld als bestuurslid Accomodatiezaken. Frans is geen onbekende binnen de club en al jaren actief in diverse rollen.

Daarnaast wordt Wico Vaartjes voorgesteld als bestuurslid Technische Zaken. Wico kan helaas niet aanwezig zijn tijdens de ALV, maar presenteert zich middels een filmpje.

Sander van de Belt – bestuurslid Jeugdzaken
De functie Hoofd Jeugdopleiding is moeilijk in te vullen. Het bestuur heeft gemeend een andere invulling te kiezen door een bestuurslid Jeugdzaken te benoemen, die tevens de functie Hoofd Jeugdopleiding vervangt. Deze persoon kan iets autonomer zijn, kan iets meer zeggen en vinden over geld in samenspraak met bestuurslid Technische Zaken en bestuur. De functie Hoofd Jeugdopleiding blijft echter wel bestaan en wordt op een nader te bepalen moment nog ingevuld.

Adriaan geeft een toelichting op de complexiteit van de huidige functie bestuurslid Technische zaken. Op de manier hoe deze functie nu is ingevuld is het een veelomvattende taak, te groot voor één persoon.

Het bestuur vraagt instemming om een bestuurslid Jeugdzaken aan te stellen.

Bij de stemming wordt unaniem gekozen om een bestuurslid Jeugdzaken aan te stellen.

De vacature Bestuurslid Jeugdzaken wordt eerst opengesteld, hier zal tevens al in gemeld worden dat Sander van de Belt door het bestuur wordt voorgedragen. Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 november melden bij het bestuur.

Bij de verkiezingen worden zowel Frans, Wico en Sander unaniem gekozen.

De vacature bestuurslid Vrouwen-meidenvoetbal is nog vacant. De vacature staat reeds 1,5 maand op de site. Er is echter nog geen enkele reactie op binnengekomen. Het bestuur vindt het van groot belang dat deze functie op bestuursniveau wordt ingevuld, mede door de groei en de complexiteit door de samenwerking met Alcides.

Er is een werkgroep actief, maar we zouden graag meer leiderschap willen zien binnen de groep vrouwen- en meidenvoetbal.

Het beleidsplan 2014-2018 loopt te einde en zal bij geschreven moeten worden of in zijn geheel vernieuwd moet worden.

Er is de afgelopen jaren al veel gerealiseerd en daardoor staat er een goede organisatie en structuur. We zijn financieel gezond, één van de pijlers van onze vereniging. We hebben twee fantastische jaren achter de rug met KWF als samenwerkingspartner, en we zijn ontzettend blij met de Jumbo, die zich voor de komende jaren aan FC Meppel heeft verbonden als hoofdsponsor. De komende tijd zal er o.a. aandacht zijn taakverlichting functies, verdere professionaliteit, goede jeugdopleiding (ST teams), hoe verder, bestuurslid Vrouwen – en meidenvoetbal.

Er zijn zoveel vernieuwingen binnen onze vereniging. Het is heel belangrijk dat we goed nadenken hoe we daarmee omgaan. Dit vraagt de komende tijd dan ook alle aandacht.

Tijdens de ALV wordt er over bovenstaande onderwerpen van gedachten gewisseld, zodat het bestuur een beeld krijgt, wat de mening van de leden is.

Tijdens de rondvraag geeft Jaap Luth aan dat De club van 50 ontbreekt op de website, niet actief is. Hans Noppers pakt dit op. Tevens vraagt Jaap Luth hoe het onderling gaat met de ST? Jacob Botter licht toe dat de samenwerking goed gaat, de jongens hebben het onderling prima naar de zin.

Emiel Koster vraagt of er voldoende kleedkamers beschikbaar zijn. Door de groei binnen het vrouwen-meidenvoetbal is de planning van de kleedkamers soms moeilijk in te vullen. Volgende week staat er een gesprek met de gemeente gepland. Dan is dit een van de agendapunten.

Stefan Sijbom heeft een vraag van de ouders. Waarom zijn er extra kosten aan de Voetbalschool verbonden. De voetbalschool wordt georganiseerd door Sportklik, ook spelers buiten FC Meppel hebben de mogelijkheid deel te nemen. Tevens vraagt Stefan naar duurzaamheid. Wat doet FC Meppel op dit gebied? Er is een werkgroep Duurzaamheid en dit krijgt dan ook volop aandacht.

Ruurd de Jong vraagt of er nog cachet wordt gegeven aan de overhandig aan het KWF. Tijdens de veiling is hier volop aandacht aan besteed.

Johan de Kuijper bedankt, in de woorden van wijlen Bertus Schut, het bestuur voor de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

De vergadering wordt afgesloten, nadat Hans ter Voorde alle sponsoren, alle vrijwilligers, alle leden, de supportersvereniging en alle ouders langs de lijn “de potentiële vrijwilligers” bedankt voor het gestelde vertrouwen. Er wordt nog gezamenlijk een drankje genuttigd, waarna iedereen huiswaarts keert.

De notulen van de vergadering zijn op aanvraag beschikbaar bij de secretaris secretaris@fcmeppel.nl.