Van de bestuurstafel... April 2017

dinsdag 9 mei 2017

Op de website zal van iedere bestuursvergadering een puntsgewijze samenvatting komen van de belangrijkste punten. Transparantie geldt daarbij als kernwaarde, waarbij wij op uw begrip rekenen dat niet alles wat besproken wordt de samenvatting haalt. Voor verdere toelichting kunt u meer informatie ophalen bij de voorzitter.

De penningmeester van onze vereniging, Albert-Jan Luth, heeft de financiële cijfers t/m maart 2017 in beeld gebracht. Deze worden tijdens de vergadering uitvoerig besproken en de budgetten worden nauwkeurig nagelopen. In de volgende bestuursvergadering zal de begroting voor het volgende seizoen aan de orde komen. Het blijft altijd belangrijk dat we vooruit blijven kijken!

Hendrik Bosma, bestuurslid Accomodatiezaken, zal per volgend seizoen (september 2017-2018) het stokje overdragen. Daarvoor is de zoektocht naar een nieuw bestuurslid reeds opgestart. Om dat proces te ondersteunen heeft het bestuur van FC Meppel de gehele post accommodatie zaken doorgelicht.
Hij of zij is verantwoordelijk voor: verzorgd(er) en veilig(er) sportomgeving, ingezette strategische lijn verder tot uitvoering brengen, iniatief nemen om de accommodatie verder aan te passen aan de groei van de vereniging. Spreekt deze functie je aan, lees dan de verdere beschrijving op de website. Wij zouden het in elk geval erg leuk vinden en kunnen waarderen als jij het bestuur komt versterken!

De technische commissie heeft met John van ’t Westeinde overeenstemming kunnen bereiken. Ook volgend seizoen blijft John trainer van onze 2e selectie. John is in staat deze jonge groep nog verder te laten groeien!
Maar eerst moet dit seizoen natuurlijk positief worden afgesloten! John, het bestuur wenst jou en jouw team veel succes de komende wedstrijden. We hebben er alle vertrouwen in dat jullie dit met elkaar tot een positief einde weten te brengen.

Onlangs is er vanuit een groep jongens, lid van Alcides, MSC en FC Meppel, het verzoek gekomen een vriendenteam op te richten. Binnen het bestuur zijn we het hier unaniem over eens dat we hier, evenals Alcides, geen gehoor aan willen geven.
Dit initiatief heeft wel geleid dat de voorzitters en bestuursleden technische zaken van deze twee verenigingen in gesprek zijn gekomen over een mogelijke samenwerking. Er is een stuurgroep gevormd, waar namens FC Meppel Jacob Botter en Dirk-Jan van der Meulen in zitting hebben genomen. In de komende periode zal e.e.a. verder worden uitgewerkt.

Het jeugdkader heeft onlangs een goede vergadering gehad. Hierin zijn diverse zaken besproken met het oog op volgend seizoen. Natuurlijk kwamen ook de voorbereidingen voor de teamindelingen 2017/2018 aan bod. Dit zal de komende weken verder worden uitgewerkt.
Ook het wedstrijdsecretariaat was aanwezig bij dit overleg, ook omdat volgend seizoen wedstrijdzaken verder gedigitaliseerd zullen worden. Tevens zullen met ingang van het volgend seizoen de nieuwe spelvormen bij de pupillen geïntroduceerd worden. Genoeg veranderingen dus die aandacht vragen!

Een aantal mensen vanuit de Meppeler sportwereld hebben het iniatief genomen een Sportkoepel op te richten. Een sportkoepel kan o.a. belangen behartigen tussen sportverenigingen en externe partijen (o.a. gemeentes), verbeteren communicatie tussen sportverenigingen en evenementen organisatoren, evt. gezamenlijke inkoop, gezamenlijke evenementenkalender.
Onlangs is in het gemeentehuis een bijeenkomst geweest om te kijken of hier binnen de sportverenigingen belangstelling voor is. Namens FC Meppel is Yolanda Tepper hierbij aanwezig geweest. De deelnemers aan de bijeenkomst hebben uitgesproken dat men positief is over het oprichten van de sportkoepel en dat we in de vorm van een werkgroep verder gepraat gaat worden over de praktische invulling ervan. Een aantal verenigingen hebben reeds aangegeven in deze werkgroep plaats te willen nemen. Namens FC Meppel zal Yolanda hier zitting in nemen.

Tijdens deze laatste bestuursvergadering Wico Vaartjes en Jurriën Alarm, namens de vrijwilligerscommissie, verslag doen van de onlangs gehouden belactie. Afgelopen periode hebben zij nieuwe leden benaderd en gevraagd naar feedback o.a. over de ontvangst. Dit initiatief vanuit FC Meppel wordt door nieuwe leden als zeer positief ervaren. En waar wij als FC Meppel dan weer heel blij van worden, is dat zij tijdens deze belronde ook een 6-tal nieuwe vrijwilligers hebben weten te werven!
Wico, Jurriën, Jeroen en Danièle, bedankt voor jullie positieve energie en een compliment naar jullie is wel op z’n plaats!

Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij Hans ter Voorde, via voorzitter@fcmeppel.nl.