Samenvattend verslag van de Algemene Ledenvergadering

zondag 17 november 2019

Woensdag 30 oktober 2019

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is, evenals voorgaande jaren, een goede opkomst. Echter dit jaar hebben alle leden een persoonlijke uitnodiging ontvangen, dit heeft helaas niet geleid tot een nog hogere opkomst.

 

De notulen van de ALV uit 2018 en het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen seizoen worden door de leden goedgekeurd.

 

Een Algemene Ledenvergadering in oktober, en dan nog terugkijken op het vorig seizoen lijkt overbodig, maar dit dient vooral om te leren en bij te sturen.


FC Meppel is een merk, maar dan wel één met een grote menselijke en emotionele inbreng. De mensen maken de club, zeker, maar dat is niet meer vanzelfsprekend. Hoe vind je al die vrijwilligers en wie wil er “projectmatig” een keer wat doen. Voor alle verenigingen een veel gestelde vraag. Het antwoord lijkt verder weg dan ooit. Iedereen heeft het druk. Een paar uurtjes vrijwilligerswerk kan er niet meer bij.
Noodgedwongen worden er door de besturen vervelende beslissingen voorgesteld of genomen: contributie verhoging, activiteiten cancelen, teams opheffen, om er maar een paar te noemen.
Beslissingen nemen op basis van een negatieve ontwikkeling. Hoe moet het verder?
Waarom zijn er steeds minder vrijwilligers en is er weinig animo om zich in te zetten voor de vereniging? Dit bij zowel spelende leden als ouders en verzorgers.

Om het financiële huishoudboekje op orde te houden gaan we een moeilijke periode tegemoet. Het ledenaantal loopt langzaam terug (met name senioren mannen), de kosten stijgen en subsidies vervallen.
We zullen extra activiteiten moeten organiseren om inkomsten te genereren. De opbrengsten zullen we besteden aan verduurzaming, en dus op termijn lagere kosten, en de huidige faciliteiten pogen we te borgen.
Maar dat kunnen we met de huidige super vrijwilligers niet alleen. We hebben aanwas van enthousiaste mensen nodig. Soms voor een wekelijkse taak, soms voor een werkgroep ter voorbereiding en uitvoering van een activiteit.

Voor de sponsorcommissie is het tijd voor de next step. Alles is in kaart gebracht en onder controle, nu het zorgvuldig werven van nieuwe sponsoren.

De activiteitencommissie krijgt een nieuwe impuls door een andere bezetting in de aansturing. Tjeerd Visser, Bert Wijnsma, Lowie de Vries en Hsiang Chang zullen de kar gaan trekken. Beide commissies zijn essentieel voor een gezonde vereniging en binding van sponsoren, leden en ouders/verzorgers.

 

Op het technische vlak moeten we zeker de prestatie van onze JO21 noemen. De prestigieuze Beltona competitie werd op zaterdag 22 juni in Enschede winnend afgesloten. Een prestatie van formaat en een bewijs dat de jeugdafdeling zich goed doorontwikkeld. Daarnaast ook het relatief eenvoudig handhaven van het 2e. Beide teams, onder leiding van Manuel Schilder en Eddy Harke, hebben mooie prestaties neergezet.
Ook het winnen van de beker door MO13 en MO15 zijn prestaties waar we als club trots op zijn.

In februari van het afgelopen jaar werd het Sportgala Meppel georganiseerd. Vrouwen 1 was genomineerd voor Sportploeg van het jaar VR1. Passende aandacht voor dit team wat al jaren mooie prestaties neerzet.

Voor het komend jaar staat zeker op de agenda het door ontwikkelen van het ingezette beleid en jeugdbeleid. Hoewel het ledenaantal wat terugloopt hebben we op dit moment meer dan voldoende aanwas van nieuwe jeugdleden. Een groot compliment aan Dirk-Jan van de Meulen die daar een grote rol in heeft. Verder wordt het digitaal spelers volgsysteem verder geïmplementeerd.
De samenwerking met Alcides bij de JO19 loopt. Volop ervaring wordt er op gedaan om tot een grotere samenwerking te komen. Op verzoek van Alcides werd er bij alle drie de verenigingen een enquête onder alle leden gehouden om te kijken of draagvlak is om met de gehele Meppeler voetbaljeugd samen te werken. Een onderzoek met de KNVB volgt n.a.v. de uitkomsten. Het gaat niet snel, wel zorgvuldig.
Het contract met 123Inkt loopt af, dit staat op dit moment op de shirts van de meiden, maar wordt wel verlengd, Ook de JO19 wordt hier volgend jaar in meegenomen, zodat we niet meer te maken hebben met het continue wisselen van de tenues. 

 

Duurzaamheid krijgt op dit moment volop aandacht. We zullen hier echt stappen in moeten maken, die passend zijn bij FC Meppel. Duidelijk is dat dit onderwerp hot is.


We hebben een goed jaar qua sponsoring achter de rug, maar er lopen vele grote contracten af. Dit vraagt echt aandacht. Beleidspunt één van dit bestuur is, een gezonde vereniging in zwarte cijfers.

Het bestuur is relatief nieuw en jong. Positief, maar al deze drukke mensen hebben naast werk en opleiding een volle agenda. Ook zij zijn vrijwilliger en doen hun uiterste best om elke zaterdag weer de mooiste dag van de week te maken. De intentie van het bestuur is om langer met elkaar door te gaan en FC Meppel te laten groeien in al haar facetten.
Maar dat kunnen ze niet alleen. Gelukkig zijn er naast het bestuur vele vrijwilligers die in hart en nieren FC Meppeler zijn en hun energie geven. Desalniettemin zal er uitbreiding moeten plaatsvinden; taken verdelen en knippen. Professionalisering van commissies zal verder worden doorgezet.

Graag bedanken we als bestuur een ieder die het afgelopen seizoen een bijdrage leverde aan het doorgroeien van FC Meppel als vereniging midden in de Meppeler samenleving.  Plezier en prestatie geeft ontspanning en energie.

 

Het financieel jaarverslag heeft de afgelopen 2 weken ter inzage gelegen in de bestuurskamer. Tijdens de ALV licht Albert Jan Luth de cijfers toe middels een PowerPointpresentatie. Er is voor het seizoen 2018/2019 wederom een positief resultaat behaald.

De kascommissie is van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 30 juni 2019 en het resultaat van het boekjaar 2018-2019. Op voorstel van de kascommissie verleent de ALV het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

De kascommissie geeft wel als het advies:

 1. Rond het onderhoudsplan dit jaar af en beoordeel of genomen reservering in lijn ligt met dit plan;
 2. Maak werk van verdere structurering van de financiële administratie rondom samenwerking met Alcides; De voorzitter geeft aan dat een overleg met Alcides gepland is.
 3. Maak een middellange termijn outlook qua inkomsten/uitgaven en anticipeer tijdig.

Het bestuur geeft als aanvulling op punt 1 dat het meerjarig onderhoudsplan zo goed als klaar is. De andere punten zullen worden opgepakt.

De kascommissie voor het komend seizoen zal bestaan uit Peter Faber en Ruben Oosterga en als reserve wordt Johan de Kuijper toegevoegd.

 

De begroting voor het huidige seizoen wordt vastgesteld.

 

Bestuursverkiezing:

Hans ter Voorde (voorzitter) en Yolanda Tepper-Moes (secretaris) zijn aftredend en beide herkiesbaar. De aanwezig leden stemmen unaniem in met het verlengen van nog een zittingstermijn voor beide bestuursleden.

 

Het bestuur heeft elkaar onlangs getroffen in de bovenzaal van Herberg Het Plein voor een beleidssessie. Met behulp van een SWOT analyse zijn de sterke, zwakke, kansen en bedreigingen van onze club met elkaar tegen het licht gehouden.

De conclusie was dat het weinig verrassingen gaf, maar wel dat een aantal zaken in de nabije toekomst om bijsturing vragen. Vier punten die in het bijzonder aandacht vragen:


1. Kosten – Financieel gezond blijven is een vereiste!
Wat willen we niet:
contributieverhoging (zo min mogelijk), continu de prijzen verhogen in de kantine, activiteiten cancellen.
Wat willen we wel:
verduurzamen (zonnepanelen, LED-verlichting), sponsoren werven,  acties en evenementen organiseren. Dit laatste is 2-ledig. Niet alleen om geld te generen, maar ook vooral om binding te bewerkstelligen tussen leden, ouders en verzorgers en de club.
- Huidige lokale leveranciers zijn voor FC Meppel belangrijk. Met velen is een jarenlange relatie opgebouwd. Die relatie koeteren we, maar in de toekomst zullen we vaker aanbesteden om de juiste prijs te traceren.

2. De jeugd heeft de toekomst
- We hebben een hele goede jeugdopleiding. De opleiding moet nog verder geprofessionaliseerd worden, eigen jeugd MOET doorstromen, niet alleen naar de selectieteams, maar ook naar de lagere seniorenteams;
- Een goede structuur en alle posities in het jeugdkader bezet;
- Meer goede betaalde jeugdtrainers (kleine cultuur verandering);
- Aandachtspunt: Aanwas zal in de toekomst minder worden;
- Hoe past samenwerking in de ontwikkeling van onze jeugd? Hoe hoger je voetbalt, hoe beter je je ontwikkelt. Maar we moeten wel kijken wat het met onze vereniging doet.
Door de samenwerking krijgen we ook te maken met zondagvoetbal. Gert Ribberink heeft vooraf aan de vergadering hier een vraag over gesteld. Vanuit de grondbeginselen zijn we een christelijke vereniging. In onze statuten staat dat door FC Meppel niet op zondag sport wordt beoefend. De conclusie is dat je door het aangaan van de huidige samenwerking je aangaat dat er op zondag gevoetbald wordt. Daarnaast past het ook niet in deze tijd om hier zo strak in te zitten. Van de aanwezige leden is niemand tegen het op zondag voetballen. Er zal op korte termijn een enquête onder alle leden worden gehouden om op dit punt een bredere mening van de leden te krijgen.


3. Structuur (= duidelijkheid).
Liefst één eindverantwoordelijk bestuurslid op een deelgebied. Binnenkort zullen we communiceren over hoe we dit voor ons zien.

 

4. Vrijwilligers, leden en ouders/verzorgers.

Chapeau voor de bestaande vrijwilligers! Maar hoe “activeren” we nieuwe vrijwilligers (leden, ouders/verzorgers). De betrokkenheid en bereidheid is bij een te kleine groep aanwezig.
Mooi voorbeeld is de Grote Clubactie. Er zijn leden die heel veel loten hebben verkocht, maar er zijn ook volledige teams die helaas niet de moeite hebben genomen om loten te verkopen. Wel de zoetjes, niet de zuurtjes.


Kleding en kledingfonds senioren

Het huidige contract met de leverancier loopt af. Er zijn diverse offertes opgevraagd. We spreken dan over een compleet tenue met sublimatie. We kunnen zelfs nog kijken naar dit uitbreiden met trainingspak en/of tas. Dit is echt nog niet zeker, maar wel een wens/streven van het bestuur.

 

Kledingfonds

Om bovenstaande te realiseren stelt het bestuur voor om ook voor de senioren, 7x7 en dames een kledingfonds in te stellen. Uitgangspunten:

 

 • Grootste gedeelte tenues wordt betaald door sponsoren;
 • Geen onderscheid tussen jeugd, senioren en dames;
 • Geen onderscheid tussen selectie/standaardteams en overige teams;
 • Eens per 3 of 4 jaar nieuwe kleding;
 • Fonds voor iedereen gelijk: € 5 per kwartaal.
   

Er wordt gestemd voor invoeren van het kledingfonds van 5 euro per kwartaal, senioren, 7x7 en dames. Het kledingmerk is op dit moment nog niet bekend. Geen van de aanwezige leden stemt tegen op invoeren van het kledingfonds. Twee leden onthouden zich van stem. De rest is voor.

 

Wat verder aan de orde kwam:

 • Stefan Sijbom: Voor komend seizoen geeft de gemeente aan dat er groot onderhoud gepland staat voor het hoofdveld. Wat is hiervan de status?
  Er is geen sprake van groot onderhoud, er is sprake van renovatie van ons hoofdveld. Ons hoofdveld zal naar alle verwachting sluiten voor renovatie (incl. boarding en stukje bestrating) van juni t/m september. Dit is alles is afhankelijk van de weersomstandigheden uiteraard.
 • Stefan Sijbom: De gemeente zou onderzoek doen naar de noodzakelijkheid van nieuwe kunstgrasvelden. Wat is de status? Er is in juli onderzoek gedaan of het kunstgrasveld vervangen dient te worden. Dit is nog niet door de gemeente teruggekoppeld
 • Hierop aansluitend wordt de opmerking gemaakt dat de oefenhoek in erbarmelijke staat verkeerd  waardoor spelers hele vervelende blessures oplopen. Elk jaar wordt het gerenoveerd. Maar door de ligging en frequent gebruik blijft het veld slecht. Bij de gemeente ligt hiervoor geen concreet plan, helaas hebben we het hiermee te doen.
 • Jan Fledderus : Advies om bij andere clubs ‘in de keuken te kijken’. De voorzitter is beschikbaar voor dit idee.
 • Johan de Kuijper doet het verzoek of het activiteitenbord ingevuld kan worden.
 • Jaap Luth geeft aan dat er extra aandacht moet zijn voor het afsluiten op zaterdag. Frans pakt dit op.
 • Jan Fledderus is van mening dat de schermen van Narrow Casting te weinig gebruikt worden. Frans Schrotenboer zal hier de medewerkers van de kantine op wijzen.
 • Gert Ribberink had graag op FB willen lezen dat spelers uit de eigen jeugd toegevoegd worden aan de selectie. Hans Noppers/Stefan Sijbom geven aan dat hier wel aandacht aan besteed is.
 • Gert Ribberink vraagt of de mogelijkheid er is dat als het 1e uitspeelt, JO191 dan op het hoofdveld speelt. De KNVB bepaalt het tijdstip en de uit- en thuiswedstrijden; daar kunnen we als vereniging steeds minder aan bijstellen.

 

De vergadering wordt om 22.30 uur door de voorzitter afgesloten met een dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en alle leden die de vereniging een warm hard toe dragen.

 

De notulen van de vergadering zijn op aanvraag beschikbaar bij de secretaris secretaris@fcmeppel.nl.