Algemene Jaarvergadering Supportersvereniging

donderdag 6 december 2018

Woensdag 14 november werd de ALV van de Supportersvereniging gehouden. Slechts 7 leden hadden de moeite genomen om aan de uitnodiging gehoor te geven.

De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen welkom. Hierna was het woord aan de secretaris Adri Broekhuizen die het verslag van vorig jaar voorlas en dat werd goedgekeurd door de aanwezigen, zoals ook het verslag van de secretaris.

De penningmeester gaf toelichting op het financiële jaarverslag en op de begroting van 2018-2019.

De kascontrolecommissie verleende de penningmeester decharge. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit: Cor Landkroon, Jan Timpman en reserve Albert Kuipers.

Bij de bestuursverkiezing werd Adri herkozen en Rob gaat het per jaar bekijken.

Tijdens de rondvraag vraagt J. Luth waarom er nog zoveel petten en sjaals aanwezig zijn. Jan Fledderus stelt een vraag over communicatie met de evenementencommissie. Jan Fledderus vraagt of de Grote Club Actie niet anders geregeld kan worden zodat er meer geld binnenkomt. Ook een vraag over Rad van Fortuin waarom er geen Rad van Fortuin wordt gespeeld als er weinig mensen in de kantine zijn, desnoods bordjes voor minder geld ver-kopen.

Om 21.15 uur werd de vergadering gesloten.