Algemene Ledenvergadering 2021


LET OP: Deze ALV bevat een stemming over het vervolg van het onderzoek wat is gedaan naar de samenwerking met MSC en Alcides. We stemmen dus NIET voor een fusie, alleen over een vervolgonderzoek en alleen 18 jaar en ouder heeft stemrecht. Om tot een zo representatief mogelijke uitslag te komen hopen wij op een grote opkomst.

Uitnodiging PDF

 

Maandag 19 april 2021 19.30 uur

 

Algemene Ledenvergadering
(digitaal voor alle leden, ereleden, leden van verdienste)

 

Het bestuur van FC Meppel nodigt u uit tot het bijwonen van de digitale Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op maandag 19 april 2021, aanvang 19.30 uur.

Dit is de uitgestelde ALV van oktober 2020.

 

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ALV 30 oktober 2019
4. Jaarverslag 2019 - 2020
5 Financieel Jaarverslag 2019 - 2020
6. Kascommissie (Peter Faber, Ruben Oosterga & Johan de Kuijper – reserve)
7. Benoeming kascommissie
8. Begroting seizoen 2020 - 2021
9. Bestuursverkiezing
     a. (Periodiek) aftredend en herkiesbaar: Wico Vaartjes
        (Periodiek) aftredend en niet herkiesbaar: Frans Schrotenboer, Sander van de Belt

    b. Voorstel toetreding bestuur:
         Emil Koster – bestuurslid accomodatiezaken

         (Tegen)kandidaten kunnen door tenminste tien stemgerechtigde leden, uiterlijk tien
         dagen voor de vergadering, schriftelijk bij de secretaris (secretaris@fcmeppel.nl)   
         worden ingediend, met overlegging van een schriftelijke verklaring van de betrokken
         kandidaat dat hij of zij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden.
10. Rondvraag

 

20.15 – 20.30 u          Pauze
 

11. Vervolg samenwerking inclusief stemming
 

De uitnodigingen zullen digitaal worden verstuurd. Mocht u voor 15 april geen uitnodiging hebben ontvangen stuur dan een mail naar secretaris@fcmeppel.nl.

De notulen en het jaarverslag zijn ter inzage. Daarvoor kan er een afspraak worden gemaakt met resp. Yolanda Tepper via secretaris@fcmeppel.nl en/of Albert Jan Luth via penningmeester@fcmeppel.nl.