Algemene Ledenvergadering supportersvereniging

dinsdag 5 december 2017

Woensdag 20 november hield de Supportersvereniging haar jaarlijkse ALV. Zoals gewoonlijk waren er weer dezelfde mensen aanwezig. Tien leden plus het bestuur.

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend nam secretaris Adri Broekhuizen het woord. Er waren geen ingekomen stukken. Hierna werd het verslag van de ALV van 2016 behandeld en ook het jaarverslag van de secretaris. Het financieel jaarverslag werd goedgekeurd door de kascommissie en de penningmeester werd decharche verleend door de kascommissie. In de nieuwe kascommissie werd J. Luth als reserve benoemd naast Cor Landkroon en Jan Timpman.

De begroting voor het seizoen 2017/2018 kwam hierna aan bod waarover geen vragen waren. Bestuursverkiezing: periodiek aftredend is Adri Broekuizen die zich wel (tijdelijk) herkiesbaar stelt. Volgend jaar zijn periodiek aftredend R. Seriese en A. Landkroon.

Bij de rondvraag waren er geen bijzonderheden.

Onder dankzegging voor de aanwezigheid werd de vergadering gesloten. Hierna werd  er nog gebrainstormd over verschillende zaken, o.a. over communicatie, alles valt en staat met goede communicatie. Ook kwam aan de orde hoe er meer geld gegenereerd zou kunnen worden, bijv. door verschillende acties. Hierover wordt nagedacht.

Na het nuttigen van een consumptie keerde iedereen huiswaarts.